ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide Author: ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Call No: QD181.N1 ณ363น 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องไนตริกออกไซด์ โดยรวบรวมเนื้อหาการวิจัย และทบทวนวรรณกรรมเรื่องไนตริกออกไซด์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางเคมีและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ต่างๆ ผลทางชีววิทยาของไนตริกออกไซด์ บทบาทของไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เภสัชวิทยาของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ เป็นต้น

เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises

เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises Author: บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Call No: QV4 ภ781 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการสำคัญทางเภสัชวิทยาที่ควรรู้และรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจดจำ เพราะมีความสำคัญในทางคลินิก ภายในหนังสือมีการจำแนกยาในแต่ละกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างยาต้นแบบ (prototype) และยาที่ใช้บ่อย โดยมีภาพแสดงการจำแนกยาในหน้าแรกของแต่ละบท มีการอธิบายกลไกของยาโดยภาพประกอบและตารางเป็นจำนวนมาก และมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ รูปแบบการอธิบายยาแต่ละชนิดประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ กลไกหรือผลต่อร่างกาย คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ในทางคลินิก ผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้