มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน

มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน Author: ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ; บรรณาธิการ วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2552. Call No: QK495.M73 ภ434ม 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับต้นไทร และส่วนที่สองเป็นเรื่องของมะเดื่อ ทั้งสองส่วนมีภาพสีสวยงามประกอบ เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่สับสนระหว่างมะเดื่อกับไทร ซึ่งดูโดยผิวเผินแล้วพืชทั้งสองกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกันมากและยากในการจำแนกชนิด นอกจากนี้ ยังมีบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับมะเดื่อและไทรแต่ละชนิดที่นักวิจัยได้พบเห็นในพื้นที่ศึกษาวิจัยในโครงการนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงบรรยากาศและสภาพป่าโดยรอบของอุทยานแห่งชาติเขานัน