พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549. Call No: TP248.13 พ174 2549 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย เล่มนี้ได้บรรจุคำศัพท์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยคณะผู้จัดทำพยายามถอดความหมายออกเป็นภาษาไทยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด และอธิบายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ส่วนคำใดที่เข้าใจยากในภาษาไทยจึงยังคงคำอธิบายเป็นบางคำในภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ได้พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ Author: เขียนโดย นีล อาร์ดลีย์ ; ผู้แปล, ยุวดี เชี่ยววัฒนา, สุนันทา วิบูลย์จันทร์, และขนิษฐา จันทนสมิต Imprint: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2544. Call No: Q123 อ644พ 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พบความมหัศจรรย์และทุกคำตอบของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ค้นหาง่าย อธิบายคำต่อคำ นิยามศัพท์กว่า 2,000 คำ อธิบายอย่างละเอียดทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์