เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยากร ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.โชค บูลกุล ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และ รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
หัวข้อ ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต

เสวนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในส่วนงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.โชค บูลกุล ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และ รศ. ดร.จิรันดร
ยูวะนิยม เป็นวิทยากรในหัวข้อ "ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต" โดยจัดขึ้น ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th