ปาฐกถา ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2564

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 27
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
องค์ปาฐก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา กับ นโยบายสาธารณะ

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 63 ปี โดยมีการนำเสนอผลงานดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบปี 2564 มีพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2564 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา กับ นโยบายสาธารณะ" โดยจัดขึ้น ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th