ปาฐกถา ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2563

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 26
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
องค์ปาฐก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
หัวข้อ Challenges for Mahidol University in the Post COVID-19 Era

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 62 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "Challenges for Mahidol University in the Post COVID-19 Era" โดยจัดขึ้น ณ. ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th