ปาฐกถา ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2562

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
หัวข้อ AI is all around : ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "AI is all around : ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา" โดยจัดขึ้น ณ. ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th