ปาฐกถา ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
องค์ปาฐก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0" จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนนแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

หมายเหตุ: งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้เลื่อนมาจากวันจริงคือ 21 ตุลาคม
เนื่องจากใกล้เคียงกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th