ปาฐกถา ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2558

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
องค์ปาฐก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวข้อ เราจะยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทย ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23 วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก รวมถึงพิธีเปิดรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "“เราจะยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทย ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร" โดยจัดขึ้น ณ. ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th