ปาฐกถา ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2558

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
องค์ปาฐก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวข้อ เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23 วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "เราจะยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างไร" โดยจัดขึ้น ณ. ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ยังมีการประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในฐานะผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th