ปาฐกถา ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2553

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553
องค์ปาฐก คุณมีไชย วีระไวทยะ
หัวข้อ การขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 18 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมีไชย วีระไวทยะ มาเป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ "การขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย"


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th