ปาฐกถา ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2552

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 17
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
หัวข้อ สุนทรียภาพแห่งการวิจัย : ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 17 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ มาเป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ "สุนทรียภาพแห่งการวิจัย : ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์"


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th