ปาฐกถา ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2557

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หัวข้อ นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 56 ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร" โดยจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th