ปาฐกถา ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2549

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
องค์ปาฐก Prof. Aaron Ciechanover
หัวข้อ Why our proteins have to die so we shall live : Personal insights on the development of new paradigms in medical sciences

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 14 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Aaron Ciechanover นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2004 เป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ "Why our proteins have to die so we shall live: Personal insights on the development of new paradigms in medical sciences"


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th