ปาฐกถา ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2548

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
องค์ปาฐก Prof. Yuan T. Lee
หัวข้อ Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical Processes

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Yuan T. Lee นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 1986 มาเป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical Processes


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th