ปาฐกถา ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2556

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 21
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
องค์ปาฐก Prof. Jay S. Siegel
หัวข้อ Passion, Pride and Purpose in Molecular Science : A Personal Perspective on Science in Liberal Education.

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ ๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๕๕ ปี โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Jay S. Siegel (Dean, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, China) เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ "Passion, Pride and Purpose in Molecular Science : A Personal Perspective on Science in Liberal Education"


อ่านฉบับเต็ม PDF

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th