รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2547 รศ.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาความเป็นครู
มอบให้แก่ รองศาสตราจารย์มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
เลขทะเบียน 0038 - 2554
เลขหมู่ MUSC.M3-0024
แหล่งที่มา มอบให้โดย รองศาสตราจารย์มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
ขนาด 23.5 x 20.5 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ 2547
วันที่ได้รับมอบ ไม่ทราบแน่ชัด
ข้อมูลประกอบ - โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2547 สาขาความเป็นครู
- มอบให้แก่ รองศาสตราจารย์มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
- โล่โลหะสีทองทรงราชสาส์นแนวนอน พิมพ์ด้วยอักษรสีน้ำเงิน ติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัดเก็บ หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th