ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดพิมพ์โดย กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ 2561


สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมบทความต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประกอบด้วย
1) วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น
2) ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ
3) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 2
4) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 5
5) เรื่องบรมราชาภิเษก
6) The Old Siamese Conception of the Monachy

แหล่งที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม (https://www.m-culture.go.th)

การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม ตอนที่ 1 (PDF)
อ่านฉบับเต็ม ตอนที่ 2 (PDF)
อ่านฉบับเต็ม ตอนที่ 3 (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th