ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดพิมพ์โดย กระทรวงวัฒนธรรม
เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 

เนื่องในมหามงคลการพระาชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีรายละเอียดขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงปรากฏคำศัพท์ต่าง ๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดพิมพ์หนังสือ ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย

  • ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยต่าง ๆ
  • พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์
  • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  • กำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • สถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • อภิธานศัพท์
แหล่งที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม (https://www.m-culture.go.th)

การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th