สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "องค์บิดาแห่งสาธารณสุขไทย"

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
"องค์บิดาแห่งสาธารณสุขไทย" และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Author: พญ.กานดา วัฒโนภาส
Publisher: กรุงเทพ : เอ็ม พริ้นต์ คอร์ปปอเรชั่น, 2553.


สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "องค์บิดาแห่งสาธารณสุขไทย"
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งสาธารณสุขไทย
- สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขและการศึกษา
- หลักการจากนักวิชาการสาธารณสุขอันทรงคุณค่าที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา
- ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธกิจ


การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th