คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ (ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม)

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม)
จัดทำเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลิตโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร

ในการราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก สะท้อนมรดกภูมิปัญญาด้านภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับราชประเพณี พระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร จึงรวบรวมเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

แหล่งที่มา : http://www.m-culture.go.th


การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th