พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดทำเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลิตโดย กระทรวงวัฒนธรรม

บันทึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี
และพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะและเผยแพร่พระเกียรติคุณ

แหล่งที่มา : http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7202


การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th