นิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชา

นิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชา
Two Virtuous Kings: Prajadhipok and Bhumibol
ผู้แต่ง : ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, บรรณาธิการ
พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549.

เพื่อเผยแพร่ถึงสายสัมพันธ์ทางพระโลหิตระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างความรู้ซึ้งในพระคติธรรมที่ทั้งสองพระองค์ ทรงยึดมั่นวางพระองค์เป็นทั้งธรรมราชาตามคติไทย และพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญตามคติสากล

เก็บรักษาไว้ที่ ห้องจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (P112) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หากต้องการใช้งาน ติดต่อได้ที่ห้อง P112 หรือ โทร. 0 2201 5716


 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th