ในหลวงของฉัน

ในหลวงของฉัน
ผู้แต่ง : พิชัย ศิริจันทนันท์, บรรณาธิการ
พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2549.

รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากประชาชนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า
จากทั่วประเทศ พร้อมคำบรรยายเหตุการณ์


เก็บรักษาไว้ที่ ห้องจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (P112) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หากต้องการใช้งาน ติดต่อได้ที่ห้อง P112 หรือ โทร. 0 2201 5716


 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th