บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง : สาโรช ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ
พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สุขมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง, 2550.

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่ทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง

เก็บรักษาไว้ที่ ห้องจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (P112) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หากต้องการใช้งาน ติดต่อได้ที่ห้อง P112 หรือ โทร. 0 2201 5716


มีให้บริการ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
เลขเรียกหนังสือ : HC445 บ743 2550 (Reference)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th