พระบิดรของแผ่นดิน

พระบิดรของแผ่นดิน
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ลักษณ์ : [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย], 2540.

จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงาน
วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2540 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ


เก็บรักษาไว้ที่ ห้องจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (P112) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หากต้องการใช้งาน ติดต่อได้ที่ห้อง P112 หรือ โทร. 0 2201 5716


 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th