มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 31 พุทธศักราช 2550
ผู้แต่ง : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2550

ประมวลพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อมูลประวัติ-ผลงาน มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

เก็บรักษาไว้ที่ ห้องจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (P112) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
หากต้องการใช้งาน ติดต่อได้ที่ห้อง P112 หรือ โทร. 0 2201 5716


 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th