30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2531
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published: [กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, 2531]

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในเล่มประกอบไปด้วย

  • บทความเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
  • สองกษัตริย์กับการศึกษาไทย
  • เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
    เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • ประวัติและข้อมูลต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
  • ทำเนียบนามศิษย์เก่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อ่านฉบับเต็ม: Part 1 l Part 2 l Part 3 l Part 4 l Part 5 l Part 6

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th