วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา รวมบทความวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รวมบทความวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published: กรุงเทพฯ : เอเอ็นที ออฟฟิศ เอ็กซ์เพรส, 2552.

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวบรวมบทความวิชาการจากคณาจารย์ทุกภาควิชา เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
ประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและต่างประเทศจำนวน 41 รายการอ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th