48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published: [กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, 2549]

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ภายในเล่ม
ประกอบไปด้วย

  • ที่มาของคณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  • ประวัติและผลการดำเนินงานของภาควิชา
  • กลอน "48 ปีคณะวิทยาศาสตร์ "
  • คณะวิทยาศาสตร์ในความทรงจำ
  • ฯลฯ

อ่านฉบับเต็ม (PDF) : ส่วนที่ 1  l  ส่วนที่ 2  l  ส่วนที่ 3

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th