ปฐมนิเทศ’14 วิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศ’14 วิทยาศาสตร์
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2514.

หนังสือปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2514 ภายในประกอบด้วย

  • บทความวิชาการ สารคดี บทความสะท้อนสังคม จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในคณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ
  • แนะนำระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุด
  • แนะนำกิจการของสโมสรนักศึกษา

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th