ปฐมนิเทศ’ 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฐมนิเทศ’ 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: กรุงเทพ : อักษรเสรี, 2512.

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำและชี้แจงแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา สโมสร
และกิจการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย

  • ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำหน่วยงานและสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำการใช้บริการของห้องสมุด
  • แนะนำสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th