วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ 2516

วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ 2516
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2516.

หนังสือที่ระลึก วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ ๒๕๑๖ ภายในประกอบด้วย

  • ทำเนียบนามคณาจารย์แต่ละภาควิชา
  • ทำเนียบนามนักศึกษาทุกชั้นปี
  • บทความวิชาการ สารคดี
  • ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th