งานชุมนุม 30 ปี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 25 เมษายน 2536

งานชุมนุม 30 ปี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 25 เมษายน 2536
Author: ภาควิชาจุลชีววิทยา
Publisher: นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, 2536.

รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาควิชาจุลชีววิทยานับแต่เริ่มก่อตั้ง โดยอาจารย์อาวุโสของภาควิชา งานชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสัวสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าจุลชีววิทยารุ่นต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

  • ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาจุลชีววิทยา โดย ศ. นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2516-2522 โดย ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
  • มุมมองจุลชีววิทยาจากสายตาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ. นพ.มันตรี จุลสมัย

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th