เกี่ยวก้อย 22 (2550)

เกี่ยวก้อย 22 (2550)

รวบรวมรายชื่อพร้อมข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชา
ประจำปีการศึกษา 2550

เนื่องจากมีเนื้อหาซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากต้องการใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูล
กรุณาติดต่อ หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ห้อง P112 ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์
โทร. 0 2201 5716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อ่านตัวอย่าง

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th