วิทยากษีณานุสรณ์ 60 ที่ระลึกงานเกษียณอายุงาน พ.ศ. 2560

วิทยากษีณานุสรณ์ 60

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 กันยายน 2560
มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี วัฒนานนท์ / ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี / ภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล / ภาควิชาเคมี
4. ศาสตราจารย์ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา / ภาควิชาเคมี
5. นางภคปภา เศวตมาลย์ / ภาควิชาเคมี
6. นายมนตรี ปั้นยศ / ภาควิชาเคมี
7. นางสมพร สุทธิจำนงค์ / ภาควิชาเคมี
8. นางนัฏฐาศิริ รัตนสิทธิ์ / ภาควิชาชีวเคมี
9. ศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล / ภาควิชาชีวเคมี
10. นางยุวดี มงคลรบ / ภาควิชาชีวเคมี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา นาคสถิตย์ / ภาควิชาชีววิทยา
12. รองศาสตราจารย์กัลลยานี ดวงฉวี / ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
13. นางสาวกาญจนา ศิริสิทธิ์ / ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
14. นางสาลินี หอมศิริ / ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ / ภาควิชาเภสัชวิทยา
16. นายนุกูล สินธุไชย / งานบริหารและธุรการ
17. นางศิริพร เพลินพนา / งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th