วิทยากษีณานุสรณ์ 59 ที่ระลึกงานเกษียณอายุงาน พ.ศ. 2559

วิทยากษีณานุสรณ์ 59

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 28 กันยายน 2559
มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
               - ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - รศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร ภาควิชาเคมี 
               - รศ. ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี ภาควิชาชีวเคมี
               - ผศ. ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ ภาควิชาชีววิทยา
               - นางประนอม ครอบบัวบาน ภาควิชา
ชีววิทยา
               - อาจารย์ ดร.อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
               - นางเยาวพา อินทรผาด ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
               - ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร 
ภาควิชาฟิสิกส์
               - รศ. ดร.กรองทอง ยุวถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - รศ. ดร.สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นางกิติยา อัศวธัญญาสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นายประยุทธ์ ผาสุข งานบริหารและธุรการ
               - นางศิริลักษณ์ ละอองนวล งานบริหารและธุรการ
               - นางสาวอุษา พ่วงพิศ งานบริหารและธุรการ
               - ศนางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th