มุทิตาวิทยา 58 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2558

มุทิตาวิทยา 58 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2558

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 23 กันยายน 2558
มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
               - ศ.ยินดี กิติยานันท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - อาจารย์บริบูรณ์ เนาวประทีป ภาควิชาคณิตศาสตร์
               - นางผ่องศรี เกตุพงษ์ชัย ภาควิชาเคมี
               - ศ.วรชาติ สิรวราภรณ์ ภาควิชาชีวเคมี
               - รศ.ปราณีต ดำรงผล ภาควิชาชีววิทยา 
               - นายสมยศ หัสเนตร ภาควิชาชีววิทยา
               - รศ.อภิญญา อัศวนิก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
               - รศ.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
               - รศ.พรทิพย์ ศุภวิไล ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - นางสาววรรณี แตงมั่ง ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นางสาวสุภา เพชรสวัสดิ์ งานคลังและพัสดุ
               - นายสมยศ จรัสฉัตรแก้ว งานบริหารและธุรการ
               - นายบุญเลิศ นิ่มนวล งานศาลายา


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th