มุทิตาวิทยา 57 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557

มุทิตาวิทยา 57 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2557

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 17 กันยายน 2557
มีผู้เกษียณอายุราชการ
               - รศ.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - นางอัญชลี พงศาอัศวไพบูลย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - ศ.วิทยา มีวุฒิสม ภาควิชาจุลชีววิทยา
               - ศ.มาลียา เครือตราชู ภาควิชาชีววิทยา
               - นางสาวณัฐจิต โกสิยานุรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
               - นางปราณี โพธิ์ทองคำ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
               - นางละออง สงกา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
               - นายเฉลิมศักดิ์ ศุขวัฒนะกุล ภาควิชาฟิสิกส์
               - ศ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - รศ.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นางวันทนา พงษ์สิทธิผล งานวิจัย (หน่วยสัตว์ทดลอง)
               - นายประเสริฐ มะลิวงษ์ งานศาลายา
               - นายสันติ ดาบแก้ว งานศาลายา
               - นางภิรมย์ เหมือนแม้น งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th