มุทิตาวิทยา 56 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2556

มุทิตาวิทยา 56 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2556

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 18 กันยายน 2556
มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
               - ศ.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - รศ.จิตติพันธุ์ ชวเดช ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - นายสมใจ แจ้งอรุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               - ผศ.พรรณี พุทธาภิบาล ภาควิชาคณิตศาสตร์
               - ศ.พิเศษ Julian Poulter ภาควิชาคณิตศาสตร์
               - ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาเคมี
               - ศ.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ ภาควิชาชีววิทยา
               - นางสาวกรรณิกา เวชสนิท ภาควิชาชีววิทยา
               - นางอัมพร ดวงแก้ว ภาควิชาชีววิทยา
               - ผศ.ขนิษฐา จันทนสมิต ภาควิชาฟิสิกส์
               - ผศ.ปิยพงษ์ สิทธิคง ภาควิชาฟิสิกส์
               - นายวัชรกิตติ์ ขันธวิสูตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
               - รศ.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - รศ.พยงค์ วณิเกียรติ ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - รศ.ยุพิน สังวรินทะ ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นางปราณี จิตประสพ ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นายสุพล พงษ์สิทธิผล สำนักงานคณบดี
               - นายสมนึก เกิดสืบมา สำนักงานคณบดี


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th