มุทิตาวิทยา 55 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2555

มุทิตาวิทยา 55 ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2555

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 กันยายน 2555
มีผู้เกษียณอายุราชการ อาทิ
               - รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ภาควิชาคณิตศาสตร์
               - รศ.พัชรา ไชยสุริยา ภาควิชาคณิตศาสตร์
               - ผศ.ชูสง่า สุวรรณศรี ภาควิชาเคมี
               - อาจารย์วเรศ วีระสัย ภาควิชาเคมี
               - ผศ.อมรศรี เจิมประไพ ภาควิชาเคมี
               - นางสาวอัมพร ศรีสุทธิพฤทธิ์ ภาควิชาเคมี
               - ศ.พิไล พูลสวัสดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
               - ผศ.อารยา ชูสัตยานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
               - ศ. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ภาควิชาชีวเคมี
               - นางรัชฎา สิรวราภรณ์ ภาควิชาชีวเคมี
               - ผศ.วัชโรบล ธีรคุปต์ ภาควิชาชีววิทยา
               - รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา
               - อาจารย์ดุษฎี กิตติกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - นางยุพิน มีลาภล้น ภาควิชาเภสัชวิทยา
               - ผศ.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th