เพราะเราผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2554

เพราะเราผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2554

สูจิบัตรที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 กันยายน 2554
มีผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้
               - ผศ.กฤษฎา สุชีวะ ภาควิชาเคมี
               - นางพัชรินทร์ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ภาควิชาเคมี
               - ผศ.เสรี บรรพวิจิตร ภาควิชาชีววิทยา
               - ศ.ชุมพล ผลประมูล ภาควิชาสรีรวิทยา
               - นางละเอียด เสมาสูงเนิน งานคลังและพัสดุ
               - นายเวียนเกิด วิลัยเลิศ งานคลังและพัสดุ
               - นายสมจิตร์ เกิดบางระจัน งานคลังและพัสดุ
               - นายวิโรจน์ ยิ่งสม งานศาลายา


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th