อาคารกายวิภาค (1)


 
หมายเลทะเบียน 0112
เลขหมู่ MUSC.A3.2.0019
ชื่อภาพ อาคารกายวิภาค
ที่มา หน่วยศิลปกรรม
วันที่ได้รับ -
คำอธิบาย อาคารกายวิภาค สำหรับจัดเก็บรักษาอาจารย์ใหญ่และจัดการเรียนการสอนของกาควิชากายวิภาค
ตั้งอยู่ระหว่าง ตึกฟิสิกส์ และ ตึกชีววิทยา ปัจจุบันถูกรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่แล้ว
คำค้น อาคารกายวิภาค, ตึกกายวิภาค
ขนาดภาพต้นฉบับ 5x7 นิ้ว
ประเภทของต้นฉบับ ภาพถ่ายสี
สถานที่เก็บ หน่วยจดหมายเหตุฯ (P112)
คุณสมบัติ ภาพสแกนสี
สภาพ สมบูรณ์
ชนิดไฟล์ JPG
ขนาด 970x1500 pixels
 
การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ เป็นไปเพื่อประโยชน์การศึกษาค้นคว้า
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากต้องการสำเนาภาพจากต้นฉบับ
กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตกับหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th