ตึกฟิสิกส์ (12)

หมายเลทะเบียน 0111
เลขหมู่ MUSC.A4.2.0050
ชื่อภาพ ตึกฟิสิกส์ (12)
ที่มา หน่วยศิลปกรรม
วันที่ได้รับ -
คำอธิบาย การปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้ตึกฟิสิกส์ จากเดิมที่เปิดโล่งและมีบ่อน้ำล้อมรอบ ดัดแปลงให้เป็นห้องทำงานและหน่วยโสตฯ ของห้องสมุด ภาพนี้สันนิษฐานว่าบันทึกไว้ราวปี พ.ศ. 2535
คำค้น ตึกฟิสิกส์
ขนาดภาพต้นฉบับ 5 x 7 นิ้ว
ประเภทของต้นฉบับ ภาพถ่าย
สถานที่เก็บ หน่วยจดหมายเหตุฯ (P112)
คุณสมบัติ ภาพสี สแกนจากภาพถ่าย
สภาพ -
ชนิดไฟล์ JPG
ขนาด 970 x 1500 pixels

การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากต้องการสำเนาภาพจากต้นฉบับ
กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตกับหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th